ژل درما استایل مدل Fort

  • کانتورینگ بینی
  • خطوط ماریوت
  • چین‌های نازولبیال
  • قوز بینی چین‌های منتالابالیال
  • حجم دهی به گونه و چانه

توضیحات

ژل درما استایل مدل Fort