مزولایک Finasteride

  • قطع ریزش مو
  •  درمان اندروژنیک آقایان
  •  کمک به رویش مجدد