لیکویید ایمپلنت کوتیس

  • رفع چین و چروک و خطوط معمولی
  • پرسازی خطوط و چروک های عمقی پوست