شان غیر استریل

  • یکبارمصرف
  • جنس اسپان باند
  • جداسازی قسمت های استریل از غیراستریل هنگام جراحی

توضیحات

شان غیر استریل