بی سی ان CAPILLUM

  • مخصوص ریزش موهای ژنتیکی و اندروژنیک
  • حاوی بیش از ۷ نوع ترکیبات پپتیدی
  • درمان الو‌پسی هورمونی
  • جلوگیری از ریزش موها
  • تغذیه  و تقویت ریشه مو