ژل آلجنس DF

  • حجم دهنده عمیق برای چانه و گونه
  • پر کردن حجم عمیق و چین های بینی